HABERLER > Pembe Hayat Derneği Olağanüstü Genel Kurul’a Çağırıyor
6 Haziran 2017

Pembe Hayat Derneği Olağanüstü Genel Kurul’a Çağırıyor

 

Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, olağanüstü genel kurulu 23 Haziran 2017 Cuma günü saat 11:00’de dernek merkezinde yapılacaktır. Çoğunluğun sağlanamaması halinde 30 Haziran 2017 tarihinde  saat 11:00’de aynı adreste yapılacaktır.


GENEL KURUL GÜNDEMİ

Denetleme Kurulu raporunun sunulması ve onaylanması

Geçen dönemin çalışma programının ve Derneğin genel bütçesini Genel Kurul sunumu

Bütçelerin onaylanması

Tüzük Değişikliği

Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi

Dernek üyelerinin katılımını bekliyoruz.

 

Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Adına;

Yönetim Kurulu Başkanı Buse Kılıçkaya

 

ORGANLAR
Derneğin Organları


Madde 9 - Derneğin organları şunlardır:

 

a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu

Genel Kurul:


Madde 10- Genel Kurul derneğin en yetkili organıdır. Yönetim Kurulu Denetleme Kurulu
ve asil üyelerden oluşur.


Genel Kurul ve Görevleri: Yetkili kurulların seçilmesi, tüzüğün değiştirilmesi, federasyona
katılma veya ayrılma, bütçelerin onayı, hesapların incelenmesi ve yönetim kurulunun
ibrası, derneğin feshi ve tasfiye şekli konularında ve mevzuatın belirlediği diğer konularda
görevli ve yetkilidir.

 

Genel Kurulu Toplantısı


Madde 11-
a) Genel Kurul iki yılda bir, Kasım ayında Yönetim Kurulu’nun tespit ve ilan edeceği
tarihte olağan olarak toplanır.
b) Genel Kurul’un olağan toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu’nca hazırlanır. Ayrıca
Genel Kurul üyelerinin en az onda birinin önereceği konuların Genel Kurul gündemine
alınması zorunludur. Genel Kurul’un yapılacağı tarihten en geç 15 gün öncesine kadar
üyelerden her biri tekil olarak gündem maddesi önerileri Genel Kurul Hazırlık
Komitesi’ne veya Yönetim Kurulu’na iletebilirler.
c) Genel Kurul’da yalnızca gündemde yazılı maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır
buluna üyelerin en az onda biri tarafından .görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların
gündeme alınması zorunludur.
d) Yönetim ya da Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin
beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile olağanüstü de toplanabilir.
e) Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin
listesini düzenler.
f) Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 (on beş) gün önceden günü, saati, yeri ve
gündemi yazı, elektronik posta veya faks yollarından herhangi biri ile bildirmek sureti ile
toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, toplantıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı
yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir.
g) İlk toplantı ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, 60
günden çok olamaz.
h) Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de
belirtilmek suretiyle üyelere duyurulur.
i) Bu halde ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde

yapılması zorunludur. Üyeler bu toplantıya f bendinde belirtilen esaslara göre yeniden
çağırılır.
j) Toplantı birden fazla ertelenemez. Genel Kurul toplantı tutanakları, yeni seçilen
Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin (yedekler dahil) kimlikleri, otuz gün
içinde ilgili makamlara bildirilir.
k) Yapılmışsa tüzük değişikliği otuz gün içinde ilgili makamlara bildirilir.
l) Genel Kurul’da kararlar salt çoğunlukla alınır.

 

Genel Kurul Görev ve Yetkileri


Madde 12-
a) Başkan, Başkan Yardımcısı ve iki Yazman’dan oluşan Genel Kurul Başkanlık Divanı
üyelerini seçmek.
b) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu üyelerini seçmek.
c) Bütçe ve kesin hesapları, bunlara ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu
raporlarını, iş programlarını ve bunların uygulanmalarını incelemek ve sonrasında Yönetim
Kurulu’nun aklanıp aklanmamasına karar vermek.
d) Yönetim Kurulu’nun hazırladığı tahmini bütçeyi görüşüp aynen ya da değiştirerek kabul
etmek.
e) Dernek merkezine gerekli taşınmazların satın alınması ya da var olan taşınmazların
satılması için Yönetim Kurulu’na yetki vermek.
f) Derneğin uluslararası kuruluşlara üye olmasına ya da ayrılmasını kararlaştırmak.
g) Dernek tüzüğünde değişiklik yapmak. Dernek tüzüğü Genel Kurul’a katılan üyelerin en
az 2/3 ünün oyları ile değiştirilir.
h) Derneğin feshi ya da tasfiyesi hakkında karar vermek ve tasfiye kurulları oluşturmak.
i) Önerilenlerin onursal üyeliğine karar vermek.
j) Çalışanların uyması gereken kuralları ve komisyon çalışmalarını düzenleyen iç
yönetmelikleri tartışıp onaylamak.

 

Yönetim Kurulu


Madde 13-
Yönetim Kurulu’nun seçilmesi, görev bölümü ve toplantı kuralları:
a) Yönetim Kurulu 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Genel
Kurul’da gizli oyla seçilir. Aday gösterilenlerden oy sıralaması ile ilk 5 kişi asil, ikinci 5 kişi
yedek olarak belirlenir.
b) Asil üyeliğe seçilen üyeler kendi aralarında Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı
Genel Sekreter ve Sayman’ı seçerler.
c) Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı
kadar yedek üye asil üyeliğe geçirilir. Adı belirlenen üye(ler) Yönetim Kurulu’nca sonraki
ilk toplantıya çağrılır.
d) Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyeler Yönetim Kurulu’ndan istifa
etmiş sayılırlar.
e) Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır. Her toplantıda bir sonraki. Toplantının tarihi
belirlenir.

 

Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri


Madde 14
– Yönetim Kurulu derneğin yönetim ve uygulama organıdır. Görev ve yetkileri
şunlardır:
a) Derneği temsil etmek, gerektiğinde bu yetkiyi belirli konular için üyelerden herhangi
birine devretmek.
b) Genel Kurul’un kararlarını uygulamaya geçirmek.
c) Geçen dönemin çalışma programını ve derneğin genel bütçesini Genel Kurul’a sunmak.
d) Genel Kurul’un kararları doğrultusunda yapılacak işlerin program ve projelerini
incelemek, iş bölümü ve görevlendirmeyi organize etmek.
e) Alınacak taşınmazların satın alınması ya da mevcut taşınmazların satılması konusunda,
şartname, öneri ve sözleşmeleri inceleyip, hazırladığı raporu Genel Kurul’a sunmak. Genel
Kurul’da alınan kararı, görevlendirildikten sonra uygulamak.
f) Dernek ayniyat işleyişini belirleyip, Genel Kurul onayından sonra uygulanmasını
sağlamak.
g) Madde 3’deki çalışmaları gerçekleştirmek için komisyonlar kurmak. Bu komisyonların
uyması gereken kurallarla ilgili düzenlemeler hazırlamak ve yürütülmesini sağlamak.
h) Gereken durumlarda Genel Başkan’a, Genel Başkan Yardımcısı’na ya da Genel
Sekreter’e Yönetim Kurulu adına kullanılmak üzere yetki vermek.
i) Dernek işlerini yürütecek ücretli personel kadrolarını belirlemek, personeli istihdam
etmek ya da işten çıkarmak.
j) Ücretli personelin çalışma düzenini kurala bağlamak amacıyla düzenlemeler hazırlamak
ve uygulanmasını sağlamak.
k) Üyelikten çıkarılma kararı verilenler hakkında gerekli işlemleri yapmak. Durumu üyeye
yazılı olarak bildirmek.
l) Madde 11’de belirtilen esaslar içinde, olağan ya da olağanüstü Genel Kurul’u gün, yer,
saat ve gündemini belirleyerek toplantıya çağırmak.
m) Bağış toplama yetkisinin kimlere verileceği hakkında karar vermek. Mülki yönetime bu
kişilerin kimlik belgelerini ileterek yetki belgesi almak.
n) Sayman’ın Yönetim Kurulu’nun kararını almaya gerek kalmadan yapabileceği harcama
miktarını günün koşullarına göre belirlemek.

 

Denetleme Kurulu


Madde 15-
Denetleme Kurulu’nun seçilmesi, işbölümü, toplantı kuralları:
a) Denetleme Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyeleri Genel
Kurul’da gizli oyla seçilir Aday gösterilenlerden oy sıralaması ile ilk 3 kişi asil, ikinci 3 kişi
yedek olarak belirlenir.
b) Asil üyeliğe seçilen üyeler, içlerinden bir kişiyi başkan seçerler, kendi aralarında
işbölümü yaparlar.
c) Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı
kadar yedek üye asil üyeliğe geçirilir. Adı belirlenen üye(ler) Denetleme Kurulu
Başkanı’nca sonraki ilk toplantıya çağrılır.
d) Denetleme Kurulu gerektiğinde kendiliğinden ya da bir başvuru üzerine toplanır.

Denetleme Kurulu’nun Görev ve Yetkileri
Madde 16-Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:
a)Genel Kurul’a karşı sorumludur.
b)Yönetim Kurulu’nun işlerini, bütçelerini gelir ve giderlerini Genel Kurulu adına en geç
 yılda bir denetler. Denetleme sonrası incelemesini bir raporla belgeler.
c)Denetleme sonrası gerektiğinde Madde 11’de belirtilen esaslar içinde Genel Kurul’u
 olağanüstü toplantıya çağırabilir.
d)Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi
 için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip
 göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak
tutulup tutulmadığını, yılda bir kez haziran ayında denetler ve denetim sonuçlarını bir
rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
e) Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtlar,dernek
yetkilileri tarafından gösterilir ve ya verilir, denetim kurulu üyeleri görevlerini yerine
getirebilmek için yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girebilirler.